ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

สู่ เมืองมาเก๊า (Macau) วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) สู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) 

จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) ร้านขายของฝาก เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau)

ชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) 

ประเทศฮ่องกง จีน

!!!โปรแกรมหมดพีเรียดหรือที่นั่งเต็มแล้วค่ะ!!!

โปรแกรมทัวร์ประเทศฮ่องกง จีน

ราคาเริ่มต้น 11,997บาท

ลดเหลือเพียง 9,998.- 

รหัสทัวร์ : T02-CX-HKG07-28OCT62

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม2562

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ cathay pacific logo

 

ไฮไลท์ของทริป

 • สู่ เมืองมาเก๊า (Macau) วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) สู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul)
 • จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) ร้านขายของฝาก เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau)
 • บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center)

รายละเอียดทริป

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง

03.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

06.35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX616

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

10.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง

** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

08.15 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX700

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

12.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง

** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **

**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม**

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจำทาง นั่งรวมกับผู้โดยสารท่านอื่น) ผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-มาเก๊า สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง ฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่บนแผ่นดินใหญ่ของจีน ซึ่งความสำเร็จของการสร้างสะพานแห่งนี้ทางการจีนนับว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  

นำท่านข้ามด่านสู่เมืองมาเก๊า เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มาเก๊าได้มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดด้วย

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า คำว่า “อาม่า” นี้ เป็นที่มาของคำว่า “มาเก๊า” ในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝั่งที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า “ม่าก๊อก” ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง

นำท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์สำคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจัตุรัสเมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมต่อ , Largo ทำ São Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยู่ในปัจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปั้นทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั้นถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผู้รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจำนวนมาก น้ำพุถูกสร้างขึ้นและยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตล์ยุโรปและอนุสาวรีย์หลายแห่งได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีโดยรัฐบาล

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆจึงได้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่าง นำท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง สำหรับพื้นที่ แบ่งเป็นคาสิโน มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไว้สำหรับการจัดงานพิเศษ และถ้าใครที่รักการช้อปปิ้งนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ตั้งอยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจำลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ลำ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการให้บริการที่ท่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์)

อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง

บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือที่รู้จักกันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ที่นี่จำลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กับตึก 33 ชั้น บนหอไอเฟลแห่งนี้ มีร้านอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่นี่มีห้องพักสูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่สปา Health Club สระว่ายน้ำ คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแต่งอย่างหรูหราลงตัวสไตล์อิตาเลียน สมกับเป็นโรงแรมคาสิโนที่แท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างชื่อก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในร้านขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37  ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านกงเป่ย ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เป็นตลาดที่เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ** ท่านจำเป็นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เป่าฮื้อ และ ไวน์แดง      

ที่พัก

Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ชมโชว์น้ำพุ พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกันมากมาย นำท่านผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึ้นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ำหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไข่มุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ

นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์มีมากมาย พระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอิม” ที่คนจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชื่อว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมตามตำนานเดิม และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน  

เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซำจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจำเป็นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **

เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่

นำท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ้น แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบของจริงเหล่านี้มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทำให้สินค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดีเป็นอย่างมาก

หลังอาหาร ชมโชว์น้ำพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ำพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร์)**โชว์น้ำพุเต้นระบำแห่งใหม่ของเซินเจิ้น ฉากหลังเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนได้ซื้อต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร การแสดงที่มีความตื่นเต้นอลังการกับแสง สี และไฟ ให้ท่านได้ชมโชว์อย่างใกล้ชิด

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู เป็ดปักกิ่งและไวน์แดง

ที่พัก

Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก๊อก พิเศษ!! เมนูห่านย่าง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

             นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ** ท่านจำเป็นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจำนวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตำนาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ “แช กง” เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นำซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจำนวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสำเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทำบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   พิเศษ!! เมนูห่านย่าง

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นสำหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ และเพราะห้าง City Gate Outlet อยู่ใกล้กับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลับ นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่    

นำท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติให้กับบรรดาบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ฮอลลีวู้ดแห่งตะวันออก”

หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปี 2562 กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดาราที่มีชื่อเสียง  คุณสามารถถ่ายรูปกับซุปเปอร์สตาร์ดัง พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรีย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึง กันได้

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง

21.35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

22.25 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709

** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่ 4

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

00.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก


1-3 พ.ค. 62

16-18พ.ค. 62

21-23 พ.ค. 62

24-26 พ.ค. 62

25-27 พ.ค. 62

29-31 พ.ค. 62

31พค –2มิ.ย. 62

6-8 มิ.ย.62

12-14 มิ.ย. 62

13-15 มิ.ย. 62

14-16 มิ.ย. 62

17-19 มิ.ย. 62

22-24 มิ.ย. 62

24-26 มิ.ย. 62

3-5 ก.ค. 62

4-6 ก.ค. 62

10-12 ก.ค. 62

11-13 ก.ค. 62

12-14 ก.ค. 62

18-20 ก.ค. 62

24-26 ก.ค. 62

25-27 ก.ค. 62

16-18 ส.ค. 62

24-26 ส.ค. 62

28-30 ส.ค. 62

31ส.ค.-2ก.ย.62

7-9ก.ย.62

11-13ก.ย.62

17-19 ก.ย. 62

20-22 ก.ย. 62

27-29 ก.ย. 62

1-3 ต.ค. 62

9-11 ต.ค 62

21-23 ต.ค. 62

25-27 ต.ค. 62

28-30 ต.ค. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1


9,998

10,889

9,998

10,889

10,889

9,998

10,889

10,889

9,998

10,889

10,889

9,998

10,889

9,998

9,998

10,889

9,998

10,889

10,889

10,889

9,998

10,889

10,889

10,889

9,998

10,889

10,889

9,998

9,998

10,889

10,889

9,998

9,998

9,998

10,889

9,998


12,998

13,889

12,998

13,889

13,889

12,998

13,889

13,889

12,998

13,889

13,889

12,998

13,889

12,998

12,998

13,889

12,998

13,889

13,889

13,889

12,998

13,889

13,889

13,889

12,998

13,889

13,889

12,998

12,998

13,889

13,889

12,998

12,998

12,998

13,889

12,998

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

กรุ๊ป

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่


1-3 พ.ค. 62

16-18 พ.ค. 62

21-23 พ.ค. 62

24-26 พ.ค. 62

25-27 พ.ค. 62

29-31 พ.ค. 62

31พค-2มิ.ย.62

6-8 มิ.ย.62

12-14 มิ.ย. 62

13-15 มิ.ย. 62

14-16 มิ.ย. 62

17-19 มิ.ย. 62

22-24 มิ.ย. 62

24-26 มิ.ย. 62

3-5 ก.ค. 62

4-6 ก.ค. 62

10-12 ก.ค. 62

11-13 ก.ค. 62

12-14 ก.ค. 62

18-20 ก.ค. 62

24-26 ก.ค. 62

25-27 ก.ค. 62

16-18 ส.ค. 62

24-26 ส.ค. 62

28-30 ส.ค. 62

31ส.ค.-2ก.ย.62

7-9ก.ย.62

11-13ก.ย.62

17-19 ก.ย. 62

20-22 ก.ย. 62

27-29 ก.ย. 62

1-3 ต.ค. 62

9-11 ต.ค 62

21-23 ต.ค. 62

25-27 ต.ค. 62

28-30 ต.ค. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX700 BKKHKG 08.15-12.10
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX617 HKGBKK 21.35-23.30
CX616 BKKHKG 06.35-10.25
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1


3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000


5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

** หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **

** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์ 100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   **

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน CATHAY PACIFIC คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)
 • ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมกับค่าวีซ่า หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ – นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผู้เดินทางที่นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน เป็นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผู้พักเพียง 1 ท่าน ผู้เดินทางที่เหลือ 1 ท่านนั้น จำเป็นต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามอัตราค่าบริการในตารางข้างต้น
 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **

 • ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 • กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เงื่อนไขสำคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะเดินทางจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน
 • ในกรณีที่ต้องทำวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุ๊ป)
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ
 • กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้ว
 • หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชำรุด เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสำคัญ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
 • เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม
 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ำดื่มแจก

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **